Elections

Bond Election

The District’s Bond Election and Operation and Maintenance Tax Election will be held on May 6, 2023.

La Elección de Bonos del Distrito y la Elección del Impuesto de Operación y Mantenimiento se llevará a cabo el 6 de mayo de 2023

Cuoäc Baàu Cöû Traùi Phieáu vaø Cuoäc Baàu Cöû Thueá Hoaït Ñoäng vaø Baûo Trì cuûa Cô Quan seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 6 thaùng Naêm, 2023.

本區的債券債選舉以及運營與運維稅選舉將於2023年5月6日舉行

Early Voting Roster for May 6, 2023 District Election
Lista de Votantes de Votación Anticipada de la Elección de Distrito del 6 de Mayo de 2023
Danh Saùch Boû Phieáu Sôùm Cho Cuoäc Baàu Cöû Cuûa Cô Quan Ngaøy 6 Thaùng Naêm, 2023
2023年5月6日本區選舉的提前投票名冊

Board Election